تماس تلفنی وزاری خارجه سوریه و عراق و تأکید بر مبارزه با تروریسم

Posted by

تماس تلفنی وزاری خارجه سوریه و عراق و تأکید بر مبارزه با تروریسم

تماس تلفنی وزاری خارجه سوریه و عراق و تأکید بر مبارزه با تروریسم